www.varchev.com

Анатомия на икономическите индикатори

Рейтинг:

12345
Loading...

Auto Sales - Продажби на автомобили
Продадените автомобили в рамките на 10- дневен период. Своевременното съобщаване на този индикатор /до три дни след 10- дневния период на изследване/ го прави един от водещите индикатори представящи текущото състояние на Американската икономика. По неговите показатели може да се правят предвиждания за водещи индикатори като: размера на продажбите на дребно - retail sales и размера на личното потребление.

Balance of Payments - Платежен баланс
Общия оборот на всички икономически транзакции извършени в страната, включващи търговията със стоки, услуги, финансови инструменти и туризъм. Терминът изразява този оборот на всички плащания от и към страната. Платежния баланс се състои от: current account - текуща сметка и capital account - капиталова сметка. Платежния баланс зависи от много фактори включително и от икономическото състояние на останалите държави.

Balance of Trade (Merchandise Trade Balance) - Търговски баланс

Отразява разликата между вноса и износа на стоки в страната. Положителен баланс /положително салдо, излишък/ се наблюдава когато износа превишава вноса. Отрицателен търговски баланс /отрицателно салдо, дефицит/ се наблюдава,когато вноса превишава износа. Износа се прибавя към GDP- БВП докато вноса се изважда от него. Търговския баланс на САЩ е с отрицателно салдо от средата на 1970г. Повишаващия се дефицит показва увеличаващото се потребление, което е знак за засилваща се икономика.

Beidge Book Fed Survey - Бежова книга
Често употребяван термин за означаване доклада на регионалните банки определени от Федералния Резерв, за местните икономически и финансови условия. Бежовата книга е един от трите документа,които се предоставят преди всяко заседание на членовете на Федералния Резерв. Останалите два документа са: blue book и green book.

Blue Book - Синя книга
Често название на прегледа на сценариите за монетарен контрол, предоставян преди всяко заседание на Федералния Резерв.

Business Inventories and Sales - Цялостни запаси и продажби
Цялостните запаси и продажби обхващат данните от докладите за запаси и поръчки на дълготрайни стоки, фабрични поръчки, продажбите на едро и дребно. Запасите са важна част от БВП оставащи непродадени. Увеличаващи се запаси предполагат свиване на търсенето,което води до рецесия.

Capital Account / Financial Account/ -Капиталова сметка /Финансова сметка/
Движението на пари,което не е пряко свързано с търговията, като инвестициите. Инвестиции с цел придобиване на цялостните или частични активи от чуждестранни компании /директно и портфейлни инвестиции/. Тук се включват покупко-продажбата на акции, облигации, парични трансфери, недвижими имоти.

Construction Spending - Разходи за строителство
Разходите за строителство за жилищни и нежилищни сгради в частния сектор и по държавна поръчка, в рамките на един месец.

Consumer Price Index (CPI) - Индекс на потребителските цени
Индексът на потребителските цени измерва средното ценово равнище на фиксирана кошница продукти и услуги, закупувани от потребителите. Тук се включват цените на храна, дрехи, подслон, горива, транспорт, здравеопазване и други стоки и услуги от ежедневна необходимост. Те са разделени в седем категории, всяка от които е от различно значение (подслон, храна, транспорт, здравни услуги, облекло, развлечения и др.). Както и при PPI, пазарите се фокусират върху стойностите, изключващи храната и потреблението на енергия, за добиване на по-точна представа за факторите на инфлацията. Това разделение е необходимо, защото цените на храната и енергията се влияят от фактори, които не са икономически, например: атмосферно време, доставка на петрол или войни.

Durable Goods Orders - Поръчки на трайни стоки
Тук се включват поръчки за незабавни и за бъдещи доставки на капиталови стоки (машини, оборудване), на транспортни средства и за министерство на отбраната. Големият размер на поръчките (самолети и граждански поръчки) ги прави много волатилни и е причина за резки колебания. Този индекс показва най-голяма ефективност, когато не се вземат предвид поръчките за транспорта и на министерство на отбраната при изчисление на средните тримесечни и годишни стойности.

Employment Cost Index (ECI) - Цена на работната сила
Това е измерител на съвкупните компесационни разходи, включващи заплати, надници, социални придобивки, както и премии, който се публикува всяко тримесечие. В този индекс не се включват служителите на федералното правителство.

Employment Report - Доклад за заетостта
В САЩ този индекс се счита за един от най-важните икономически показатели. Обикновено се публикува в първия петък на месеца и дава широк поглед върху икономиката, като покрива девет категории. Основните три компонента са:

Payroll Employment - Заетост на пълен работен ден:
Тя измерва броя на заетите през определен месец. Необходимо е да се сравни тази стойност със средните стойностите за предходните 6 до 9 месеца, за да се получи вярна представа за тренда на пазара на работната сила. Като се анализира индикаторът, е необходимо да се взимат във предвид и ревизиите на показателя от предходните месеци които често са значителни.

Unemployment Rate - Равнище на безработицата:
Процентът на гражданите, които активно, но неуспешно, си търсят работа. Въпреки популярността на изнасяните данни, този индикатор няма голямо значение за пазарите, защото той обикновено е следващ пазара индикатор. Тоест фундаменталните икономическите промени вече са настъпили и нивото на безработицата следва основния тренд на икономиката.

Аverage Hourly Earnings Growth
Средна доходност на работен час Нарастването на Разликата между стойностите на средната почасова доходност в два последователни месеца дава представа за растежа на заплатите/ надниците и потенциалната инфлация породена от нарастване на заплащането. Годишните данни на показателя също се използват за определяне на дългосрочния тренд.

Factory Orders and Manufacturing Inventories - Манифактурни поръчки и производствени запаси
В много отношения този доклад повтаря доклада за Durable Goods Orders - Поръчките на трайни стоки, който се изнася седмица по-рано. Той обаче заслужава внимание, защото съдържа данни за поръчки и пратки на нетрайни стоки, производствени запаси и съотношението между запаси и продажби. Данните за поръчки ни дават информация за хода на производството за месеци напред. Стойностите на индикатора са много волатилни и може да има колебания от три или четири процента за даден месец. Трудно се прогнозира и често се променя.

Housing Starts/Building Permits - Начално жилищно строителство
Началното жилищно строителство измерва броя на жилищните сгради, по които е започнало строителство всеки месец. Неговата важност се крие в способността му да влияе на икономиката и да прогнозира промени в растежа. Промените на лихвените проценти, особено на ипотеките, засягат жилищното строителство. Повишаването на лихвите предизвиква спад в продажбите на жилища, което рефлектира негативно и върху жилищното строителство, както и обратното - намаляването на лихвите стимулира продажбите и строителството на нови жилища.

Industrial Production and Capacity Utilization - Индустриално производство. Степен на използване на производствения капацитет.

Индексът на индустриалното производство е измерител на продукцията, произведена в производствените предприятия. Федералният Резерв дефинира този показател като максималното ниво на производство, което може да се получи при нормална работна седмица, с наличното оборудване и обичайното количество време, отделено за поддръжка и ремонтни дейности. Нормалната стойност е между 81% и 83%. По-големите стойности могат да доведат до по-високи цени и инфлация.

Institute for Supply Managment (ISM) - Институт за проучване на търсенето. /Бивш NAPM/.
Това е водещо проучване на активността на производствения сектор осъществявано от Института за проучване на търсенето. Докладът му се публикува в първия работен ден на месеца и съдържа подробности за производствения сектор преди да бъдат изнесени данните за заетостта. В широкия му обхват се включват шест основни компонента: цени, нови поръчки, доставки, продукция, запаси и заетост. Последните три индикатора непосредствено влияят върху предлагането., докато първите три индикатора определят търсенето. Наблюдението на индекса всъщност определя баланса между търсенето и предлагането и хвърля светлина върху политиката на Федералния Резерв, която се основава на тези отношения. Стойности над 50 се приемат като разширяване на определения сектор, а под 50 - свиване.

New Home Sales - Продажби на нови домове
Всеки месец се публикуват данните за продажбите на нови домове на национално ниво и за четири географски района - Североизточен, Среден Запад, Южен и Западен. Докладът съдържа и информация за цените и броя на домовете за продажба. Жилищата са много важен сегмент от икономиката, защото показват промените в потребителските разходи, които отразяват икономическата активност.

L
По-дългосрочни и дългосрочни ликвидни фондове като съкровищни бонове, спестовни облигации, краткосрочни корпоративни облигации и банкови менителници и сметки в евродолари на небанкови лица, пребиваващи в САЩ.

M1
M1 включва всички бързо ликвидни парични и депозитни сметки, с които се извършват сделки. Това са пари в брой, пътнически чекове и депозити.

M2
Този показател включва М1 и други ликвидни активи, като краткосрочни депозити, спестовни депозити, депозити в чуждестранна валута.

M3
Този показател включва М2 и активи като дългосрочни депозити и депозити на големи суми (по-големи от 100,000 щ.д.), както депозитите на фондовете в банките.

IFO - Водещо проучване в Германия на бизнес условията.
Публикува се ежемесечно от Института за икономически проучвания на Германия. Индексът IFO за бизнес климата показва икономическата активност и помага за прогнозирането на икономическия растеж на страната. Проучването обхваща оценките на повече от 7000 предприятия за икономическата ситуация, както и краткосрочните им планове. На базата на този икономически показател се съставят и индикаторите: Current Situation Index и Bussines Expectation Index.

Housing Starts/Building Permits - Начално жилищно строителство.
Началното жилищно строителство измерва броя на жилищните сгради, по които е започнало строителство всеки месец. Неговата важност се крие в способността му да влияе на икономиката и да прогнозира промени в растежа. Промените на лихвените проценти, особено на ипотеките, засягат жилищното строителство. Повишаването на лихвите предизвиква спад в продажбите на жилища, което рефлектира негативно и върху жилищното строителство, както и обратното - намаляването на лихвите стимулира продажбите и строителството на нови жилища.

Gross Domestic Product (GDP) - Брутен вътрешен продукт
Показателя се измерва в проценти, като се изчислява на база на изминало тримесечие(м/м) и на годишна база(г/г). БВП се представя чрез три форми advanced, предварителен (първа поправка) и финален (последна поправка). поправките оказват влияние на пазара. Разглежда се и т.нар. Дефлатор на БВП. Този показател измерва пазарната стойност на стоките и услугите, произведени в дадена страна, независимо от националността на фирмата, която притежава ресурсите.В стойността на БВП се включват четири основни компонента: потребление, инвестиции, правителствени разходи и нетен износ(износ-внос). Първата стойност за първото тримесечие /Q1/ се определя от процентния растеж на първото тримесечие спрямо предходното. Показателя е един от най използваните за определяне на състоянието на икономиката, защото обхваща всички нейни сектори.

Producer Price Index (PPI) - Индекс на производствените цени
Tози индекс измерва месечното изменение на цените на едро и включва стоки, индустрия и етап на производството. Той предхожда важния индекс на потребителските цени (CPI ). Пазарите обикновено се фокусират върху PPI, изключвайки храна и енергия, за да се добие по-вярна представа за бъдещото състояние на инфлацията.

Personal Income and Personal Consumption Expenditures (PCE) - Личен доход и лични разходи
Индексът на личните разходи представлява промяната в пазарната цена на всички стоки и услуги, купувани от потребителите. Той е най-големият компонент на БВП. Личният доход е промяната в компенсацията, която потребителите получават от всички източници: заплати, доходи от наеми, дивиденти и лихви, обществено осигуряване, социални помощи и помощи за безработни. Тези две стойности ви дават сумата на спестяванията, които представляват разликата между disposable income (личен доход минус данъци) и потреблението, разделена на disposable income. Непрекъснатият спад на спестяванията е ключов показател, който трябва да се наблюдава, защото той посочва промените в потребителските разходи.

PMI - Purchasing Managers' Index

Индексът е широко използван за определяне на бизнес доверието в икономиката. Германия, Япония и Англия включват в PMI производствения сектор и сектора на услугите. Индексът отразява Бизнес активността, Бизнес очакванията, Входящите цени, Създаването на нови бизнес организации, Равнището на новоназначените работни места. Най-общо индексът показва дали е налице разширяване и подобряване на бизнес средата.

Retail sales - Продажби на дребно
Индикатора измерва процентното месечно изменение на приходите на магазините на дребно и включва трайни и нетрайни стоки. Това е първият реален индикатор за потребителските разходи. Недостатъците му са, че не включва услугите, застраховките, таксите за правни услуги и други подобни. Освен това той се основава на номинални условия, вместо на реални и така не отчита инфлацията. Стойността на индекса на продажбите на дребно подлежи на значителни корекции, дори когато се изключват продажбите на коли.


 Varchev Traders

Прочети още:

БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс

Лондон


25 Canada Square, Level 33,
office 50, Canary Wharf
London, E14 5LQ
+44 20 3608 6256

Варна


МОЛ Варна ет.4,
бул "Владислав Варненчик" 186

(052) 631 000, 634 040

Бургас


МОЛ "Burgas Plaza",
бул. "Транспортна" 3
Хипермаркет Карфур
0879 447 335

София


бул. "Патриарх Евтимий" 98


0700 17 600

Универсални номера

Директна връзка с дилър - 0700 17 600    Varchev Exchange - 0700 115 44

Варчев Финанс ЕООД е регистрирана в FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) с номер на паспорт в Обединеното кралство: FCA, Обединено Кралсво – регистрационен номер: 494 045, което позволява предлагане на финансови услуги на територията на Обединеното кралство.

Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва устава на европейска директива MiFID (Пазари на финансови инструменти). за насочване, увеличаване на ЕФЕКТИВНОСТТА, прозрачност и еднаквост на финансовите инструменти.
Варчев Финанс ЕООД е лицензирана и регулирана от Комисията за финансов надзор – София, България: Лиценз брой РГ-03-02-05/15.03.2006г.

Информацията в този сайт не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, когато такова разпространение или употреба би противоречало на местното законодателство или регулиране.


Предупреждение за риск:

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 63,41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

chat with dealer
chat with dealer
Политиката за поверителност и защита на личните данни