www.varchev.com

Ето как да определите стойността на дадена акция

Има четири базови коефициента, чрез които имаме възможност да определим стойността на дадена акция. Те представляват съотношения между определени стойности на компанията, чрез които добиваме по-ясна представа дали цената на акциите към момента е справедлива, подценена или надценена.

1. Първият коефициент е съотношението между пазарната цена на една акция и счетоводната й стойност – P/B (Price to book value).
Преди да разгледаме Р/В, ще отбележим, че счетоводната стойност на една компания се изчислява на базата на собственият й капитал, който се явява стойността на активите, с които разполага, след изваждане на общите й задължения (пасивите). Полученият резултат се разделя на броя на акциите на компанията, като по този начин се получава счетоводната стойност.
Нека разгледаме един пример. Да приемем, че компания „Х”, в която желаем да инвестираме, разполага с активи 20 милиона лв. и пасиви в размер на 15 милиона лв. Акциите в обръщение са на цена от 60 лв., а броят им е 100 000.
За да изчислим счетоводната стойност на компанията, следва да определим нейния собствен капитал и да разделим получения резултат да разделим на броя акции.
20 – 15 = 5 милиона лв. собствен капитал
5 000 000/100 000 = 50 лв. счетоводна стойност за една акция.
Вече знаем счетоводната стойност и сега можем да определим коефициента Р/В, като разделим пазарната цена на получената счетоводна стойност.
60/50 = 1,2. Съотношението на пазарната цена към счетоводната стойност на компания „Х” е 1.2.
Коефициентът Р/В предлага насока на инвеститорите, които търсят акции на разумна цена. Ако дадена акция се търгува на цена, по-ниска от Р/В, това означава, че пазарът счита активите на компанията за подценени или печалбата за прекалено ниска.
Ако дадена акция се търгува на стойности, превишаващи Р/В, това означава, че стойността на активите на компанията е надценена или пък предлага висока възвращаемост, която е привлекателна за инвеститорите.
Важно уточнение е, че въпреки простотата на коефициента, не бива да вземаме инвестиционно решение изцяло въз основа на данните от него. Една от причините за това е, че счетоводната стойност на активите на дадена компания може да се различава значително от пазарната. По този начин коефициентът Р/В не би предоставил реална представа за цената на акциите. При анализирането на дадена компания е препоръчително да бъдат изчислени и четирите коефициента, преди да бъде взето решение за покупка или продажба.

2. Вторият коефициент изразява съотношението между цената на една акция и печалбата – Р/Е (Price to Earnings).
Р/Е става популярен през 30-те години на 20 век благодарение на фундаменталните анализатори и изразява цената, която инвеститорите са склонни да платят за единица от печалбата на избраната компания.
Изчислява се, като моментната цена на дадена акция се раздели на печалбата от акцията (ESP).
За да определим P/E, първо следва да изчислим печалбата от една акция (EPS). Тя се изчислява, като от нетната печалба на компанията в която желаем да инвестираме извадим дивидентите, които се изплащат и полученият резултат разделим на броя акции в обръщение.
EPS = нетна печалба* – дивидентите / броя на акции в обръщение
*нетна печалба – това е крайната (чистата) печалба на компанията. От нея вече са приспаднати дължимите данъци.
За да определим Р/Е, след като вече сме изчислили ЕPS, просто трябва да разделим текущата цена на една акция на EPS.
P/E = текуща цена на една акция / печалба от една акция (EPS)
Ако цената на една акция е 20 лв., а ЕPS e 2 лв., това означава, че P/E ще бъде равен на 10.
При Р/Е 10, инвеститорите плащат 10 лв. за всеки 1 лв. от печалбата на компанията.
Важно уточнение е, че Р/Е не отразява бъдещите перспективи за бизнеса, като приема, че в бъдеще няма да има покачване или спад на приходите спрямо сегашното им ниво.
Компаниите с бърз растеж на печалбата увеличават стойността на своите ценни книжа, от което следва, че коефициентът Р/Е ще бъде по-висок. Колкото по-висок е коефициентът за дадена компания спрямо средния за пазара (за по-голяма точност се използва средния коефициент за сектора, в който оперира компанията, например технологичния, фармацевтичния, автомобилния), толкова по-високи очаквания имат инвеститорите към нея.
Ако Р/Е на дадена компания има високи стойности, това означава, че тя ще трябва да се стреми непрестанно да увеличава своята печалба, ако желае да го запази на тези нива или дори повиши.
Това е така, защото Р/Е изразява съотношението цена/печалба, т.е. ако цената на акциите се покачва, а печалбата – не, коефициентът ще отчете по-слаби стойности, което не би се приело добре сред инвеститорите.
По-ниски стойности на Р/Е спрямо средните за отрасъла често означават, че компанията е подценена. Не бива да се забравя обаче, че данните за печалбата на дадена компания се публикуват на точно определени дати, а акциите се изменят непрестанно, затова при спад в цената на акциите инвеститорите може би очакват, че и печалбата ще спадне, което би намалило допълнително стойността на акциите.
Показателят Р/Е представя сравнително надеждна информация за това дали цената на дадена акция е надценена, подценена или справедлива, но отново не бива да се взема инвестиционно решение само на неговата база. Печалбата на всяка компания се влияе и от амортизационната политика, която е възприета в началото на отчетния период и може да бъде изкуствено занижена с цел плащането на по-ниски данъци. За да бъде добита по-добра представа за размера на печалбата, следва да се анализират и счетоводните отчети.

3. Третият базов коефициент е PEG ratio (Price/Earnings To Growth).
Тъй като съотношението цена за акция/печалба (Р/Е) само по себе си не е достатъчно, за да бъде добита ясна представа за стойността на акциите, инвеститорите често използват коефициентът PEG като допълнение. Той отчита темпа на нарастване на печалбата от една акция и дава по-ясна представа за това дали тя е подценена или надценена.
Формулата за изчисляване е:
PEG = (P/E) / (годишен ръст на EPS)
Годишният ръст на печалбата се изчислява за бъдещ период на време – най-често една година.
Ако не разполагате с такива данни, можете да използвате ръста на печалбата за последните 12 месеца, допускайки, че през следващата година той ще бъде подобен.
Нека разгледаме един пример:
Ще използваме коефициента P/E на компания „Х”, който е изчислен в предходния пример и е равен на 10.
Прогнозата на анализаторите за покачване на ЕPS в следващата една година е 13%.
PEG = 10 / 13% = 1.3
Стойности над 1 означават, че или цената на акциите е надценена, или инвеститорите очакват печалбите да надминат прогнозите. Компаниите с висок ръст в повечето случаи имат PEG над единица, защото инвеститорите са склонни да плащат по-висока цена за акциите.
Стойностите под 1 означават, че или компанията е подценена, или инвеститорите очакват печалбите да бъдат по-слаби от прогнозираното.
Ако стойността на PEG e равна на единица, това означава, че пазарната цена на акциите не е нито подценена, нито надценена, а напълно съответства на справедливата.
Прогнозирането на бъдещата печалба от една акция (EPS) е много субективен процес, който може да се влияе от различни фактори. Повечето компании публикуват свои прогнозни данни за очаквания ръст на печалбата и е препоръчително да бъдат използвани именно те при изчисляването на годишния ръст на EPS.

4. Последният коефициент, който ще разгледаме е доходността от дивиденти – dividend yield.
Акциите на компании, изплащащи редовно дивиденти, са много привлекателни за инвеститорите, тъй като им предоставят редовен доход. Освен това инвеститорите могат да реализират допълнителни печалби от покачване на стойността на ценните книжа, в които са инвестирали.
Важно уточнение е, че размерът на дивидентите не е фиксиран за повечето компании. Той се определя от собствениците или акционерите и неговият размер се влияе от реализираната нетна печалба.
Дивидентната доходност се изчислява по формулата:
Дивидентната доходност = дивидентът, който ще бъде изплатен за една акция / цената на една акция в момента. Полученият резултат се умножава по 100, за да се разгледа като процент.
Ако компания „Х” ще изплати дивидент от 1 лв. на акция, а цената на една акция в момента е 25 лв., то дивидентната доходност ще бъде:
1 / 25 = 0.04
0.04 х 100 = 4% – дивидента доходност
Колкото по-висока е дивидентната доходност, толкова по-привлекателна е компанията за инвеститорите.
Дивидентната доходност зависи от естеството на бизнеса на компанията, от дивидентната политика, която е възприета, и от размера на реализираната печалба. Влияние оказва и секторът, в който компанията оперира. Например технологичните компании предпочитат да инвестират по-голяма част от печалбата си в своя растеж, отколкото да изплащат дивиденти. Причината за това е, че технологичният сектор се развива с бързи темпове и всяка компания трябва да се стреми непрестанно да расте.
Стабилни компании с дълга история, като например банковите и производствените фирми, в повечето случаи изплащат редовно дивиденти, тъй като имат утвърдени позиции на пазара и достатъчно сигурни парични потоци.
Това са четирите базови коефициента за оценка и чрез тяхното комбиниране може да бъде добита ясна представа за това дали пазарната цена на дадена акция е подценена, надценена или справедлива. Не бива да забравяме, че счетоводната политика на всяка компания може да окаже влияние върху стойността коефициентите, но въпреки това тези коефициенти са изключително използвани от инвеститорите.
Повечето финансови сайтове предлагат разгледаните коефициенти, изчислени към настоящия момент. Пример за това е финансовата секция на Yahoo, където има актуална информация за P/E, EPS, дивидентната доходност, PEG и още много други коефициенти, отразяващи състоянието на компаниите.

Търгувай с Варчев Брокърс

+12

 Trader Georgi Bozhidarov

Varchev Absolute Trader

борсова платформа

  • Търгувай над 3000 финансови инструмента: Crypto, Форекс, Акции, Индекси, Суровини, ETF-и
  • Използвай платформа с директно изпращане ордерите на борсите
  • Best Trading Platform - "Online Personal Wealth Awards" EU награждава Varchev Absolute Trader
  • Cloud base платформа - твоят трейдинг сетъп на всяко устройство
  • Traders Talk - чуй какво движи пазарите в реално време
  • Market Sentiment - търгувай с настроенията на инвестиционите банки
  • Top movers - най-горещите трейдове във всеки един момент
  • Stocks scanner - филтрирай най-подходящите за твоя трейдинг стил пазарни инструменти
  • Heat map - Търгувай в посоката на големите играчи


Прочети още:
БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс