Начало > Какво е Forex

Икономически индикатори


Auto Sales - Продажби на автомобили

Продадените автомобили в рамките на 10- дневен период. Своевременното съобщаване на този индикатор / до три дни след 10- дневния период на изследване/ го прави един от водещите индикатори представящи текущото състояние на Американската икономика. По неговите показатели може да се правят предвиждания за водещи индикатори като: размера на продажбите на дребно - retail sales и размера на личното потребление.

Balance of Payments - Платежен баланс

Oбщия оборот на всички икономически транзакции извършени в страната, включващи търговията със стоки, услуги, финансови инструменти и туризъм. Терминът изразява този оборот на всички плащания от и към страната. Платежния баланс се състои от: current account - текуща сметка и capital account - капиталова сметка. Платежния баланс зависи от много фактори включително и от икономическото състояние на останалите държави.

Balance of Trade (Merchandise Trade Balance) - Търговски баланс

Отразява разликата между вноса и износа на стоки в страната. Положителен баланс /положително салдо, излишък/ се наблюдава когато износа превишава вноса. Отрицателен търговски баланс /отрицателно салдо, дефицит/ се наблюдава,когато вноса превишава износа. Износа се прибавя към GDP- БВП докато вноса се изважда от него. Търговския баланс на САЩ е с отрицателно салдо от средата на 1970г. Повишаващия се дефицит показва увеличаващото се потребление, което е знак за засилваща се икономика.

Beidge Book Fed Survey - Бежова книга

Често употребяван термин за означаване доклада на регионалните банки определени от Федералния Резерв, за местните икономически и финансови условия. Бежовата книга е един от трите документа,които се предоставят преди всяко заседание на членовете на Федералния Резерв. Останалите два документа са: blue book и green book.

Blue Book - Синя книга

Често название на прегледа на сценариите за монетарен контрол, предоставян преди всяко заседание на Федералния Резерв.

Business Inventories and Sales - Цялостни запаси и продажби

Цялостните запаси и продажби обхващат данните от докладите за запаси и поръчки на дълготрайни стоки, фабрични поръчки, продажбите на едро и дребно. Запасите са важна част от БВП оставащи непродадени. Увеличаващи се запаси предполагат свиване на търсенето,което води до рецесия.

Capital Аccount / Financial Acount/ -Капиталова сметка /Финансова сметка/

Движението на пари,което не е пряко свързано с търговията, като инвестициите. Инвестиции с цел придобиване на цялостните или частични активи от чуждестранни компании /директно и портфейлни инвестиции/. Тук се включват покупко-продажбата на акции, облигации, парични трансфери, недвижими имоти.

Construction Spending - Разходи за строителство

Разходите за строителство за жилищни и нежилищни сгради в частния сектор и по държавна поръчка, в рамките на един месец.

Consumer Price Index (CPI) - Индекс на потребителските цени

Индексът на потребителските цени измерва средното ценово равнище на фиксирана кошница продукти и услуги, закупувани от потребителите. Тук се включват цените на храна, дрехи, подслон, горива, транспорт, здравеопазване и други стоки и услуги от ежедневна необходимост. Те са разделени в седем категории, всяка от които е от различно значение (подслон, храна, транспорт, здравни услуги, облекло, развлечения и др.). Както и при PPI, пазарите се фокусират върху стойностите, изключващи храната и потреблението на енергия, за добиване на по-точна представа за факторите на инфлацията. Това разделение е необходимо, защото цените на храната и енергията се влияят от фактори, които не са икономически, например: атмосферно време, доставка на петрол или войни.

Durable Goods Orders - Поръчки на трайни стоки

Тук се включват поръчки за незабавни и за бъдещи доставки на капиталови стоки (машини, оборудване), на транспортни средства и за министерство на отбраната. Големият размер на поръчките (самолети и граждански поръчки) ги прави много волатилни и е причина за резки колебания. Този индекс показва най-голяма ефективност, когато не се вземат предвид поръчките за транспорта и на министерство на отбраната при изчисление на средните тримесечни и годишни стойности.

Employment Cost Index (ECI) - Цена на работната сила

Това е измерител на съвкупните компесационни разходи, включващи заплати, надници, социални придобивки, както и премии, който се публикува всяко тримесечие. В този индекс не се включват служителите на федералното правителство.

Employment Report - Дokлад за заетостта

В САЩ този индекс се счита за един от най-важните икономически показатели. Обикновено се публикува в първия петък на месеца и дава широк поглед върху икономиката, като покрива девет категории. Основните три компонента са:

 • Payroll Employment - Заетост на пълен работен ден:
  Тя измерва броя на заетите през определен месец. Необходимо е да се сравни тази стойност със средните стойностите за предходните 6 до 9 месеца, за да се получи вярна представа за тренда на пазара на работната сила. Като се анализира индикаторът, е необходимо да се взимат във предвид и ревизиите на показателя от предходните месеци които често са значителни.
 • Unemployment Rate - Равнище на безработицата:
  Процентът на гражданите, които активно, но неуспешно, си търсят работа. Въпреки популярността на изнасяните данни, този индикатор няма голямо значение за пазарите, защото той обикновено е следващ пазара индикатор. Тоест фундаменталните икономическите промени вече са настъпили и нивото на безработицате следва основния тренд на икономиката.
 • Аverage Hourly Earnings Growth
  Средна доходност на работен час Нарастването на Разликата между стойностите на средната почасова доходност в два последователни месеца дава представа за растежа на заплатите/ надниците и потенциалната инфлация породена от нарастване на заплащането. Годишните данни на показателя също се използват за определяне на дългосрочния тренд.

  Factory Orders and Manufacturing Inventories - Манифактурни поръчки и производствени запаси

  В много отношения този доклад повтаря доклада за Durable Goods Orders - Поръчките на трайни стоки, който се изнася седмица по-рано. Той обаче заслужава внимание, защото съдържа данни за поръчки и пратки на нетрайни стоки, производствени запаси и съотношението между запаси и продажби. Данните за поръчки ни дават информация за хода на производството за месеци напред. Стойностите на индикатора са много волатилни и може да има колебания от три или четири процента за даден месец. Трудно се прогнозира и често се променя.

  Housing Starts/Building Permits - Начално жилищно строителство

  Началното жилищно строителство измерва броя на жилищните сгради, по които е започнало строителство всеки месец. Неговата важност се крие в способността му да влияе на икономиката и да прогнозира промени в растежа. Промените на лихвените проценти, особено на ипотеките, засягат жилищното строителство. Повишаването на лихвите предизвиква спад в продажбите на жилища, което рефлектира негативно и върху жилищното строителство, както и обратното - намаляването на лихвите стимулира продажбите и строителството на нови жилища.

  Industrial Production and Capacity Utilization - Индустриално производство. Степен на използване на производствения капацитет.

  Индексът на индустриалното производство е измерител на продукцията, произведена в производствените предприятия. Федералният Резерв дефинира този показател като максималното ниво на производство, което може да се получи при нормална работна седмица, с наличното оборудване и обичайното количество време, отделено за поддръжка и ремонтни дейности. Нормалната стойност е между 81% и 83%. По-големите стойности могат да доведат до по-високи цени и инфлация.Institute for Supply Managment (ISM) - Институт за проучване на търсенето. /Бивш NAPM/.
  Това е водещо проучване на активността на производствения сектор осъществявано от Института за проучване на търсенето. Докладът му се публикува в първия работен ден на месеца и съдържа подробности за производствения сектор преди да бъдат изнесени данните за заетостта. В широкия му обхват се включват шест основни компонента: цени, нови поръчки, доставки, продукция, запаси и заетост. Последните три индикатора непосредствено влияят върху предлагането., докато първите три индикатора определят търсенето. Наблюдението на индекса всъщност определя баланса между търсенето и предлагането и хвърля светлина върху политиката на Федералния Резерв, която се основава на тези отношения. Стойности над 50 се приемат като разширяване на определения сектор, а под 50 - свиване.

  New Home Sales - Продажби на нови домове

  Всеки месец се публикуват данните за продажбите на нови домове на национално ниво и за четири географски района - Североизточен, Среден Запад, Южен и Западен. Докладът съдържа и информация за цените и броя на домовете за продажба. Жилищата са много важен сегмент от икономиката, защото показват промените в потребителските разходи, които отразяват икономическата активност.

  L

  По-дългосрочни и дългосрочни ликвидни фондове като съкровищни бонове, спестовни облигации, краткосрочни корпоративни облигации и банкови менителници и сметки в евродолари на небанкови лица, пребиваващи в САЩ.

  M1

  M1 включва всички бързо ликвидни парични и депозитни сметки, с които се извършват сделки. Това са пари в брой, пътнически чекове и депозити.

  M2

  Този показател включва М1 и други ликвидни активи, като краткосрочни депозити, спестовни депозити, депозити в чуждестранна валута.

  M3

  Този показател включва М2 и активи като дългосрочни депозите и депозити на големи суми (по-големи от 100,000 щ.д.), както депозитите на фондовете в банките.

  Industrial Production and Capacity Utilization - Индустриално производство. Степен на използване на капацитетите.

  Индексът на индустриалното производство е измерител на продукцията на производствените предприятия, в една държава и степента на пълноценно употребяване на ресурсите. Федералният Резерв дефинира този показател като максималното ниво на производство, което може да се получи при нормална работна седмица, с наличното оборудване и обичайното количество време, отделено за поддръжка и ремонтни дейности. Нормалната стойност е между 81% и 83%. По-големите стойности могат да доведат до по-високи цени и инфлация.

  IFO - Водещо проучване в Германия на бизнес условията.

  Публикува се ежемесечно от Института за икономически проучвания на Германия. Индексът IFO за бизнес климата показва икономическата активност и помага за прогнозирането на икономическия растеж на страната. Проучването обхваща оценките на повече от 7000 предприятия за икономическата ситуация, както и краткосрочните им планове. На базата на този икономически показател се съставят и индикаторите: Current Situation Indeks и Buisness Expectation Indeks.

  Housing Starts/Building Permits - Начално жилищно строителство.

  Началното жилищно строителство измерва броя на жилищните сгради, по които е започнало строителство всеки месец. Неговата важност се крие в способността му да влияе на икономиката и да прогнозира промени в растежа. Промените на лихвените проценти, особено на ипотеките, засягат жилищното строителство. Повишаването на лихвите предизвиква спад в продажбите на жилища, което рефлектира негативно и върху жилищното строителство, както и обратното - намаляването на лихвите стимулира продажбите и строителството на нови жилища.

  Gross Domestic Product (GDP) - Брутен вътрешен продукт

  Показателя се измерва в проценти, като се изчислява на база на изминало тримесечие(м/м) и на годишна база(г/г). БВП се представя чрез три форми advanced, предварителен (първа поправка) и финален (последна поправка). поправките оказват влияние на пазара. Разглежда се и т.нар. Дефлатор на БВП. Този показател измерва пазарната стойност на стоките и услугите, произведени в дадена страна, независимо от националността на фирмата, която притежава ресурсите.В стойността на БВП се включват четири основни компонента: потребление, инвестиции, правителствени разходи и нетен износ(износ-внос). Първата стойност за първото тримесечие /Q1/ се определя от процентния растеж на първото тримесечие спрямо предходното. Показателя е един от най използваните за определяне на състоянието на икономиката, защото обхваща всички нейни сектори.

  Producer Price Index (PPI) - Индекс на производствените цени

  Tози индекс измерва месечното изменение на цените на едро и включва стоки, индустрия и етап на производството. Той предхожда важния индекс на потребителските цени (CPI ). Пазарите обикновено се фокусират върху PPI, изключвайки храна и енергия, за да се добие по-вярна представа за бъдещото състояние на инфлацията.

  Personal Income and Personal Consumption Expenditures (PCE) - Личен доход и лични разходи

  Индексът на личните разходи представлява промяната в пазарната цена на всички стоки и услуги, купувани от потребителите. Той е най-големият компонент на БВП. Личният доход е промяната в компенсацията, която потребителите получават от всички източници: заплати, доходи от наеми, дивиденти и лихви, обществено осигуряване, социални помощи и помощи за безработни. Тези две стойности ви дават сумата на спестяванията, които представляват разликата между disposable income (личен доход минус данъци) и потреблението, разделена на disposable income. Непрекъснатият спад на спестяванията е ключов показател, който трябва да се наблюдава, защото той посочва промените в потребителските разходи.

  PMI - Perchasing Managers' Index

  Индексът е широко използван за определяне на бизнес доверието в икономиката. Германия, Япония и Англия включват в PMI производствения сектор и сектора на услугите. Индексът отразява Бизнес активността, Бизнес очакванията, Входящите цени, Създаването на нови бизнес организации, Равнището на новоназначените работни места. Най-общо индексът показва дали е налице разширяване и подобряване на бизнес средата.

  Retail sales - Продажби на дребно

  Индикатора измерва процентното месечно изменение на приходите на магазините на дребно и включва трайни и нетрайни стоки. Това е първият реален индикатор за потребителските разходи. Недостатъците му са, че не включва услугите, застраховките, таксите за правни услуги и други подобни. Освен това той се основава на номинални условия, вместо на реални и така не отчита инфлацията. Стойността на индекса на продажбите на дребно подлежи на значителни корекции, дори когато се изключват продажбите на коли.