Начало > Бинарни опции

Бинарни опции


Те са иновативен, опростен метод за спот търгувия. Лесен дериват, с който се печели, като се прогнозира стойността на определена валутна двойка в бъдещ период (от 1 минута до 90 минути). При покупка на бинарна опция, се заплаща премия, която представлява процент от номинала – потенциалната печалба. Загубата, която е възможно да настъпи е сумата на заплатената премия. Когато се продаде бинарна опция, максималната загуба представлява дължимите средства в случай, че опцията достигне или не, бариерната цена на опцията, минус премията, която получава продавача.

Основните характеристики на бинарните опции са премия, която представлява процент от номиналния обем на опцията(примерно, ако стойността на опцията е 100 валутни единици в базовата валута(например USD/CAD) и цената й е 20%, то това значи, че премията ще бъде в размер на 20 евро, печалба от сделката, падеж на опцията (времето, в което опцията изтича и трейдърът финализира финансов резултат, в зависимост от прогнозата си).

Предимствата на бинарните опции са следните:
    - Може да се търгува, както с големи, така и с малки суми
    - Предварително ясна сума на евентуална печалба или загуба
    - Не е нужно наличие на голяма информация или сложна подготовка

Видовете бинарни опции, с които може да се оперира са High/Low опции. При тях смисълът е да се предвиди дали пазарната цена на даден актив, върху който е базирана опцията ще бъде по-ниска или по-висока от т.нар. „strike“ цена или бариера, в точно определен бъдещ момент от времето.