•      23:30 САЩ – API Седмични Петролни Запаси Date: 2/19, 2020 11:16