Начало > Политика за поверителност и защита на личните данниПолитика за поверителност и защита на личните данни1. Администриране на личните данни

Уебсайтът www.varchev.com предлага услугите на Варчев Финанс ЕООД, Варчев Ексчейндж ООД и Варчев Мениджинг Компани ЕАД (ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ), като се ангажира да гарантира поверителността на личните данни и непубличната информация на всички ползватели.

Моля, прочетете настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (Политиката), за да разберете как ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ събира, използва, разкрива и защитава непубличната Ви информация и личните Ви данни. Варчев Финанс ще използва събраната непублична информация и лични данни единствено в съответствие с тази Политика и приложимата нормативна уредба.

Вашите лични данни се администрират от "Варчев Финанс" ЕООД с адрес на регистрация: Варна 9000, бул "Владислав Варненчик" 186, "Варчев Ексчейндж" ООД с адрес на регистрация: Варна 9000, бул "Осми приморски полк" 71 и "Варчев Мениджинг Компани“ ЕАД с адрес на регистрация: Варна 9000, бул "Владислав Варненчик" 186, който са администратори на лични данни, регистрирани в Комисията за защита на личните данни със съответните номера 50112 ; 50113 и 50156.


2. Събиране на информация

Когато потенциален клиент регистрира сметка за търговия във Варчев Финанс ЕООД, сметката за безкасова търговия на валути във Варчев Ексчейндж ООД или заявка за покупка на дялове във Варчев Взаимни Фондове/"Варчев Мениджинг Компани“ ЕАД /, от него ще бъде поискана определена информация. Тази информация включва, но не се ограничава до данни като име, ЕГН, адрес, дата и място на раждане, телефон и друга информация за контакт, паспортни данни, информация за трудова заетост, както и друга необходима финансова информация. Целта на събирането на тази информация е да се идентифицира потенциалният клиент и да се оцени дали исканата от него услуга е подходяща, преди да се сключи договор.

Периодично може да бъде изисквано предоставяне на допълнителна информация, която от една страна ще помогне да се подобрят услугите, които ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ предоставят, а от друга страна е необходима за изпълнение на нормативните задължения за поддръжка на данните, чрез които www.varchev.com индивидуализира ползвателя, като свой клиент в актуален вид и обем.


ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ събират информация от следните директни източници:

 • онлайн форма за заявка за откриване на сметка за търговия с финансови инструменти;
 • онлайн форма за заявка за откриване на сметка за безкасова търговия на валути;
 • онлайн форма за заявка за покупка на дялове на Варчев Взаимни Фондове
 • документи за откриване на сметка за търговия с финансови инструменти;
 • направени онлайн трансакции във връзка с услугите, предлагани от ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ;
 • Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
 • Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
 • кореспонденция по електронна поща и чат, както и комуникация по телефон от и към ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ;
 • посещения на уебсайта на ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ;
 • Internet Protocol (IP) адрес;
 • тип браузър;
 • операционна система;
 • доставчик на интернет услуга (Internet Service Provider - ISP);
 • видени банерни реклами и др.ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ събира информация индиректно чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящата Политика.

ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ използва SSL сертификат за криптиране на информация, предадена от или към посетителя през уебсайта, за да осигури сигурността на трансфера на информация

3. Използване на събираната информация

Освен ако клиентът не е информиран за друго, непубличната информация и личните данни, които ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ съхранява и обработва, се използват също така и за:

 • персонализиране на Вашето използване на уебсайта и оправдаване на индивидуалните ви нужди;
 • предотвратяване на измами и пране на пари;
 • предоставяне на модифицирано рекламно съдържание;
 • подобряване функционалността на нашия уеб сайт;
 • подобряване на нуждите Ви от поддръжка;
 • осъществяване на връзка с Вас чрез имейл или телефонно обаждане;4. Разкриване на информация

ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ не разкрива събраната и съхранявана непублична информация и личните данни на клиентите пред никоя несвързана трета страна или пред свързани лица, освен ако не е позволено от приложимото право.

В зависимост от съответния продукт или услуга, както и от определени ограничения по отношение на поверителната информация, личните клиентски данни и информация може да бъдат разкривани пред:

 • доставчици на услуги и консултанти специалисти, които по договор с ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ изпълняват административни, финансови, правни, проучвателни или други услуги;
 • съдилища и други компетентни органи – в съответствие с или както е предписано от закона;
 • всяко упълномощено от клиента лице, както е посочено от самото лице или от договора.5. Актуализиране или заличаване на клиентските данни

Ако клиентът не желае ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ да обработва личните му данни, той следва да уведоми дружеството в писмена форма. В този случай е възможно ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ да не е в състояние да му предостави информация за исканите от него услуги и/или продукти, както и да не е възможно да му предостави и самите услуги и продукти, поради което ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ няма да носи отговорност пред клиента в това отношение.

Клиентът трябва да информира с ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ своевременно, че личните му данни са променени, като изпрати имейл на [email protected].

Клиентът трябва да информира с ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, ако желае дружеството да заличи негови лични данни, като изпрати имейл на [email protected].

ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ще промени или заличи личните данни на клиента съгласно неговите указания, освен в степента, реда и начина, в които дружеството е длъжно да ги запази поради регулаторни или правни изисквания, за да предоставя на клиента исканите от него услуги, или поради факта, че ги е предоставяло на клиента в минал период и сега следва да съхранява определена информация в нормативно определен срок.

6. „Бисквитки“, който използва ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

Varchev Cookies

__cfduid – cookie за проверка на съгласието с използване на бисквитки

__cfduid – cookie за проверка на съгласието за получаване на push нотификации

smg – cookie от salesmanago.com за инициализация на потребител

_gat_gtag_UA_53115473_1 – cookie от google tag manager за инициализация на потребител

smuuid – cookie от salesmanago.com за инициализация на потребител

_ga - cookie от google analytics за инициализация на потребител

smvr - cookie от salesmanago.com за инициализация на потребител

SERVERID - cookie от salesmanago.com за инициализация на потребител

_icl_current_language - cookie за запазване на езиковите настройки

_cc_visited - cookie за проверка за съгласието с условията за изпозлване на бисквитки

PHPSESSID – cookie за начало на сесия

7. Промяна на настройките за получаване на „бисквитки“

Ако желаете да разрешите или забраните „бисквитки“, е необходимо да следвате инструкциите на вашия интернет браузър, които обикновено се намират в менютата “Help”, “Tools” или “Edit”. Повечето браузъри (Internet Explorer, Firefox, Chrome и т.н.) са конфигурирани да приемат „бисквитки“. Съхранените на твърдия диск „бисквитки“ могат бъдат изтрити, а освен това може и да бъдат забранени изцяло. Инструкциите на основните браузъри са предоставени на следните адреси:Като алтернатива може да се използва външен ресурс, намиращ се на www.allaboutcookies.org/manage-cookies, който може да даде специфична информация относно „бисквитките“, както и как да бъдат управлявани съгласно предпочитанията на ползвателя. Следва да имате предвид, че ако блокирате или забраните получаването на „бисквитки“, или изтриете „бисквитки“, които вече се намират на компютъра Ви, няма да можете да използвате всички функционалности на уебсайта и платформите за търговия, и е възможно да нямате достъп до защитени части на уебсайта, като например онлайн сметките.8. Защитени онлайн услуги

Всички защитени онлайн услуги, за които ползвателят или клиентът са абонирани във ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, може да използват кукита, за да може информация за ползвателя и неговите предпочитания да бъде записвана, както и да бъде предотвратен непозволен достъп до тези услуги и информация. При такива обстоятелства кукитата обикновено трябва да бъдат приемани и разрешавани в браузъра, защото без тях ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ не може да гарантира, че информацията на ползвателя или клиента е в безопасност. Поради това ползвателите, отказващи кукита, не могат да използват защитените онлайн услуги.

9. Защита на информацията

Непубличната информация на клиента и неговите лични данни се съхраняват по сигурен и строго поверителен начин – достъпват се и се използват единствено от служителите, които обслужват сметката на клиента и от служители с контролни функции.

ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ използва усъвършенстван софтуер за сигурност с цел осигуряване на безопасна и сигурна среда за търговия, както и за защита на непублична лична, финансова и търговска информация на клиентите.

10. Процедура за отказ

Политиката на ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ е да не разкрива непублична информация за клиента пред трети лица, освен в нормативно определените случаи.

Клиентът не е длъжен да предоставя каквато и да е част от своята непублична информация или лични данни, които може да бъдат поискани от ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ.

Ако клиентът откаже да предостави исканата от ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ информация или лични данни, това може да доведе до невъзможност ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ да открие или поддържа сметката на клиента за търговия с финансови инструменти, или да му предостави финансови услуги.

11. Промени в Политиката за поверителност и защита на личните данни

Всички промени в тази Политика ще бъдат своевременно публикувани на уебсайта на ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ и ще служат като уведомление за клиентите.

12. Съгласие на клиента

Откривайки сметка за търговия с финансови инструменти във ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ и/или използвайки уебсайта на ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, клиентът на дружествата и/или ползвателят на уебсайта се съгласяват със събирането и използването на непублична информация и лични данни от страна на ВАРЧЕВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, както е предвидено в тази Политика за поверителност.

13. Приложимо право

Настоящата Политика се регулира от и се тълкува в съответствие със законодателството на Република България и споровете, свързани с тази Политика, се решават между страните, а при невъзможност - подлежат на решаване от съдилищата на Република България.