•      21:00 САЩ – Решение за лихвен процент на Фед Date: 1/26, 2022 10:51       •      21:30 САЩ – Пресконференция на FOMC Date: 1/26, 2022 10:51       •      17:30 САЩ – Запаси на суров петрол Date: 1/26, 2022 10:50       •      18:00 Канада – Пресконференция на BоC Date: 1/26, 2022 10:50       •      21:00 САЩ – Изявление на FOMC Date: 1/26, 2022 10:50       •      17:00 Канада – Доклад за паричната политика на BoC Date: 1/26, 2022 10:49       •      17:00 Канада – Изявление за лихвените проценти на BoC Date: 1/26, 2022 10:49       •      17:00 Канада – Решение за лихвен процент на BoC Date: 1/26, 2022 10:49       •      17:00 САЩ – Продажби на новo жилище (декември) Date: 1/26, 2022 10:48      

Начало > КФН - Решение №918-ИП/30.07.2018

Решение №918-ИП/30.07.2019 на Комисия за Финансов Надзор


Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва Решение №918-ИП/30.07.2019 на Комисия за Финансов Надзор.

В изпълнение на правомощието си по чл. 40 от Регламент № 600/2014, с Решение (ЕС) 2018/796 от 22.05.2018 г., ЕОЦКП ограничи пускането на пазара, разпространението и продажбата на договори за разлики (ДЗР) на непрофесионални клиенти до обстоятелства, при които са изпълнени най-малко следните изисквания от инвестиционния посредник, който разпространява продукта, а именно:
1. Да изисква от непрофесионалния клиент да заплати защита на първоначалния марж;
2. Да осигури на непрофесионалния клиент защита чрез закриване на маржа;
3. Да осигури на непрофесионалния клиент защита при отрицателен баланс;
4. Да не предоставя, пряко или непряко, на непрофесионалния клиент плащане, парична или непарична облага във връзка с пускането на пазара, разпространението или продажбата на ДЗР;
5. Да не изпраща пряко или непряко съобщение до непрофесионалния клиент или да не публикува информация, достъпна за такъв клиент, във връзка с пускането на пазара, разпространението или продажбата на ДЗР, освен ако това съобщение или тази информация не включва подходящо предупреждение за риска.

Настоящето решение на Комисия за Финансов Надзор е базирано на предвиденото в чл. 42, пар. 2, ал. 1, б. „а“ от Регламент № 600/2014 (значителни опасения, свързани със защитата на инвеститорите) основание за прилагане на национална мярка за намеса на пазара на договори за разлики по отношение на непрофесионални клиенти и чл. 42, пар. 2, ал. 1, б. „б“ от Регламент № 600/2014 основание за надзорна намеса по отношение на продукт. В следствие, на което е приета национална мярка, с която се въвеждат конкретни изисквания на пазара на ДЗР по отношение на непрофесионални клиенти, е пропорционално и е налице основанието, посочено в чл. 42, пар. 2, ал. 1, б. „в“ от Регламент № 600/2014.

В следствие на решението:

  • Варчев Финанс ЕООД изисква от непрофесионалния клиент да плати защитата на първоначалния марж съгласно приложение I от настоящото решение, чрез предварително депозиране на необходимите средства /изискуемият марджин/ за откриване на позиция/и по трейдинг сметката си.
  • Варчев Финанс ЕООД осигурява на непрофесионалния клиент защита чрез закриване на маржа - нивото на Stop Out /служебно закриване на марджин позиция/и/ е 50% от изискуемият марджин за откритите позиции. ИП уведомява своевременно непрофсионалния клиент, когато нивото на депозираните парични средства достигнат 70% от изискуемия първоначалния марж чрез Margin Call известие;
  • Варчев Финанс ЕООД предоставя на непрофесионалния клиент защита от отрицателен баланс;
  • Варчев Финанс ЕООД не предоставя, пряко или непряко, на непрофесионалния клиент плащане, парична или изключена непарична облага във връзка с пускането на пазара, разпространението или продажбата на ДЗР, освен реализираните печалби по всеки предоставен ДЗР и не изпраща пряко или непряко съобщение до непрофесионален клиент или не публикува информация, достъпна за такъв клиент, във връзка с пускането на пазара, разпространението или продажбата на ДЗР, освен ако това съобщение или тази информация не включва подходящо предупреждение за риска.